Registrace

Podmínky registrace čtenáře

Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti. Za čtenáře do 15 let přebírají odpovědnost jejich rodiče, popřípadě jejich zákonní zástupci. Povinností čtenáře je řídit se knihovním řádem, při jeho nedodržování může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.

Poplatek za roční registraci

Výše poplatku se řídí platným ceníkem

Čtenářský průkaz

Čtenářský průkaz je nepřenosný, jeho ztrátu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit, aby bylo možné průkaz zablokovat a ochránit čtenáře před případným zneužitím (vybíráme 30,- za vystavení duplikátu). Čtenářský průkaz je platný ve všech odděleních knihovny, včetně obou poboček (V Prokopě a v Sedlčánkách).